Artikel 1 | Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten en tevens op aanvullende en vervolgopdrachten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtnemer zijn hiermee niet van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk aanvaard door opdrachtnemer. 

Artikel 2 | Bedrijfsomschrijving

Happy Island richt zich op training, coaching en workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Daarnaast beschikt Happy Island over vergaderruimtes en overnachtingsmogelijkheden die worden aangeboden. Happy Island is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: 61050784. 

Artikel 3 | Definities

Opdrachtnemer is in deze Happy Island, die deze algemene voorwaarden gebruikt bij het aanbieden van haar diensten. Opdrachtgever is in deze de klant die gebruik maakt van de aangeboden diensten van Happy Island. Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over de aan te bieden diensten. Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan opdrachtgever na een intakegesprek door opdrachtnemer. Opdrachtgever stuurt desgewenst voor aanvang van de opdracht één exemplaar getekend retour of bevestigt deze per mail.

Artikel 4 | Uitvoering van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.

2. Opdrachtnemer heeft het recht om de opdracht, of delen daarvan door derden te laten uitvoeren. Dit gebeurt te allen tijde in overleg met opdrachtgever.

Artikel 5 | Prijzen en offertes

1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 15 dagen. De bedragen die worden genoemd in offertes en prijsopgaven zijn exclusief BTW. 

2. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie. 

3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.

4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

Artikel 6 | Betalingsvoorwaarden

1. Facturatie vindt in één keer plaats op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Betaling dient te geschieden door overmaking van IBAN NL 08INGB 000 68 36 339 t.n.v. Happy Island. De betalingstermijn die gehanteerd wordt is maximaal 14 dagen na factuurdatum en uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst.

2. Bij niet tijdige betaling of het verzuimen van de betaling is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten. Ook is opdrachtgever vanaf dat moment wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien opdrachtnemer de vordering ter incasso uit handen geeft is opdrachtgever tevens verschuldigd de gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten die met deze incasso gemoeid zijn. 

3. Bij eventuele bezwaren aangaande de factuur dient opdrachtgever dit binnen één (1) week na het ontvangen van de factuur schriftelijk kenbaar te maken bij opdrachtnemer.

Artikel 7 | Duur en beëindiging 

1. De overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd. 

2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

Artikel 8 | Annulering door opdrachtgever

Opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging schriftelijk door te geven aan opdrachtnemer. Bij annulering van een opdracht door opdrachtgever treden opdrachtgever en opdrachtnemer eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven. Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, gelden annuleringsvoorwaarden. 

1. Bij annulering door opdrachtgever heeft opdrachtgever recht op restitutie van 50% van het factuurbedrag, indien de annulering plaatsvindt tot vier (4) weken voor aanvang van de training, workshop, of vergadering. 

2. Bij annulering binnen vier weken voor aanvang heeft opdrachtgever geen recht op restitutie. Dit geldt ook bij het niet verschijnen bij de training, workshop of vergadering.

Artikel 9 | Annulering door opdrachtnemer

Opdrachtnemer behoudt zich het recht om te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren. Opdrachtnemer verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

Artikel 10 | Geheimhouding 

1. Beide partijen zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie die in het kader van de coaching sessies, trainingen en adviesopdrachten zijn besproken. Onder vertrouwelijke informatie wordt verstaan informatie waarbij de vertrouwelijkheid is medegedeeld door een partij of informatie die naar zijn aard of voortvloeiend uit zijn aard als vertrouwelijk moet worden gekwalificeerd.

2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel opdrachtgever als de samenleving behoudt opdrachtnemer zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

3. Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij sprake is van opzet, grove schuld of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer. 

2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien opdrachtnemer op grond van de wet toch aansprakelijk wordt geacht voor eventuele schade zijdens de opdrachtgever of derden, zal opdrachtnemer alleen gehouden kunnen zijn tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag. 

4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of adviesopdracht. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes. 

5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten. 

6. Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 1e tot en met 5e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 12 | Klachtenprocedure

1. Indien opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient zij/hij dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken bij de opdrachtnemer. 

2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal opdrachtnemer zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. 

Artikel 13 | Toepasselijk recht en forumkeuze

Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, worden beslecht door de rechtbank Midden Nederland, locatie Almere.